• Razmatran prijedlog Oluke o opterećenju zemljišta pravom građenja za Poslovnu zonu “Kreka Sjever”

Na jučeršnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatran je prijedlog Odluke o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovna zona “Kreka Sjever” u Tuzli, putem javnog nadmetanja – licitacije. Ovaj korak predstavlja važan dio strategije razvoja grada, budući da će se putem javnog nadmetanja odabrati najpovoljniji ponuđači za dalje korake u procesu izgradnje.

S ciljem privlačenja novih investitora i otvaranja novih radnih mjesta u gradu Tuzli, u sklopu ovog postupka, na licitaciji će biti ponuđene četiri nekretnine u Poslovnoj zoni “Kreka Sjever”, površine oko 3000 kvadratnih metara svaka. Početne tržišne cijene ovih parcela kreću se oko 35 konvertibilnih maraka sa PDV-om po kvadratnom metru.

Nakon razmatranja i usvajanja ove odluke od strane Gradskog vijeća, Komisija, koju će imenovati Gradsko vijeće, imat će zadatak utvrditi najpovoljnije ponuđače na osnovu javnog oglašavanja i licitacije. Oglas će biti otvoren 15 dana, nakon čega će se provesti sam postupak licitacije.

Kolegij23 grad

  • Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli

Na 23. sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli, koja će biti dalje proslijeđena na razmatranje Gradskom vijeću. Ovaj plan ima za cilj donošenje provedbene planske dokumentacije za izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, uzimajući u obzir potrebne prateće sadržaje te izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture.

Nakon donošenja odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” od strane Gradskog vijeća Tuzla na sjednici održanoj 30.09.2021. godine, izvršena je procedura javnog uvida i javne rasprave, tokom koje su primljene određene primjedbe građana. Većina tih primjedbi odnosila se na infrastrukturne probleme u tom području.

S obzirom da su pokrenute aktivnosti na realizaciji planiranog produžetka Južne gradske saobraćajnice i transverzalne saobraćajnice T-8, došlo je i do promjena obuhvata za izradu ovog planskog dokumenta.

Prostor obuhvata Regulacionog plana predstavlja u najvećem dijelu obuhvata neizgrađeno građevinsko zemljište, koje se nalazi dijelom u posjedu Grada, a dijelom u posjedu pravnih i fizičkih lica. Izgradnja novih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata sa pratećim sadržajima i uređenje prostora u tretiranom obuhvatu može se optimalno realizirati prvenstveno uz prethodnu izradu i donošenje detaljne planske dokumentacije. Na taj način će se i u ovom prostornom obuhvatu cjelovito i sveobuhvatno sagledati mogućnost izgradnje novih objekata i uređenje prostora, sa planiranom izgradnjom neophodnih infrastrukturnih sadržaja, u prvom redu nastavka Južne magistralne saobraćajnice i transverzalne saobraćajnice T-8.

Osim toga, razmatrani su prijedlozi za drugu izmjenu dijela obuhvata regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine”, pri čemu su većina primjedbi i zahtjeva građana usvojeni kako bi se unaprijedila kvaliteta uređenja tog dijela grada.

Grad Tuzla
20.2.2024. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBgooglepay

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma