Održana 61. redovna sjednica Vlade TK

 

 • Rekordna izdvajanja Vlade TK za Univerzitetsko klinički centar u Tuzli

Vlada je danas prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima i dinamici utroška odobrenih skoro 18,7 miliona KM JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za javnu nabavku medicinske opreme i radova za period 2022. do 2024. godine. Tim povodom doneseni su zaključci kojim se prihvataju izvještaji o provedenim aktivnostima na realizaciji Ugovora o finansiranju Projekta adaptacije dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Projekta I faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentsku psihijatriju na Klinici za psihijatriju, Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku medicinske opreme, nabavke linearnog akceleratora sa CT stimulatorom, XSIO softverskom jedinicom i fantomom sa provjeru fizičkih mjerenja. Također je prihvaćen i Izvještaj o realizaciji provedenih aktivnosti na realizaciji Projekta rekonstrukcije prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u JZU UKC Tuzla.
Od ukupnog iznosa 10 miliona KM se odnosi na nabavku medicinske opreme za koju je UKC Tuzla izrazio potrebu, 7,75 miliona KM se odnosi na sredstva odobrena za nabavku linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom i fantomom za provjeru fizičkih mjerenja, 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla, 300.000 KM za prvu fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju u JZU UKC Tuzla i 30.000 KM za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata.
Kada je u pitanju 10 miliona KM odobrenih za nabavku medicinske opreme, u današnjoj informaciji se navodi da je procedura javne nabavke okončana za ukupno 38 postupaka ukupne vrijednosti 2.438.679 KM, a u toku je procedura za njih još 60 ukupne vrijednosti nešto većoj od 3 miliona KM. Za preostalu opremu postupci će biti pokrenuti nakon utvrđivanja konačnog iznosa ostatka novčanih sredstava. Kada je u pitanju postupak nabavke linearnog akceleratora, poznato je da je Ured za razmatranje žalbi poništio postupak ove nabavke, dok je UKC Tuzla u svoj Plan nabavki za 2024. godinu uvrstila nabavke opreme i usluga za rekonstrukcije i adaptacije tri navedene klinike, te se raspisivanje tendera i nabavka očekuje u narednom periodu.

Vlada61TK1

 

 • Smanjenje cijena lijekova sa pozitivne liste

Vlada TK donijela je Odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantoa. Odlukom je utvrđena lista koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Riječ je o usklađivanju cijena lijekova na Pozitivnoj listi Tuzlanskog kantona sa maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova te je do smanjenja cijene došlo kod 54 lijeka, 48 sa pozitivne A liste i 6 sa B liste lijekova. Ministarstvo zdravstva TK dužno je uskladiti cijene sa cijenama lijekova koje je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavila na svojoj web stranici 31. maja 2024. godine.

 • Za 40 % povećan broj prijava za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini. Ministarstvo za boračka pitanja je u maju raspisalo javne pozive za podnošenje prijava branilaca i članova njihove porodice TK u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje. Pojedinačni iznosi za samozapošljavanje i zapošljavanje sa dosadašnjih 10.000 KM povećani su na 15.000 KM što je izazvalo veliku zainteresovanost kako pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, tako i zainteresovanih poslodavaca za ove projekte. U Ministarstvo je po okončanju javnih poziva pristiglo ukupno 157 prijava, od čega je 137 aplikanta dostavilo urednu dokumentaciju. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje za 39 aplikacija ili skoro 40%. Od ukupnog broja kvalificiranih prijava ove godine, njih 97 se odnosi na samozapošljavanje, a 60 na zapošljavanje branilaca iz reda boračke populacije. Kada se radi o samozapošljavanju osnovana su 83 zahtjeva, dok su za zapošljavanje pristigle 54 osnovane prijave. Programom planirana sredstva su nedostatna pa je bila neophodna izmjena.

Vlada61TK2


Ostale odluke

 

 • Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za pomoć vjerskim zajednicama, te formirala komisiju koja će prema utvrđenim uslovima i kriterijima sačiniti prijedlog Programa raspodjele planiranih sredstava. Ovim sredstvima sufinansirat će se programi vjerskih zajednica koji se realizuju na području Tuzlanskog kantona, osim programa koji se odnose na povratnička mjesta, koji imaju za cilj obilježavanje i čuvanje tradicije vjerskih zajednica, te zaštitu i čuvanje kulturne baštine naroda u BiH i promociju njihovih kulturnih vrijednosti, zaštitu vjerskih objekata, odgojno — obrazovnu djelatnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, karitativnu djelatnost iii izdavačku djelatnost, ili su programi drugog karaktera koji su od interesa za Tuzlanski kanton, predviđeno je u danas utvrđenim uslovima i kriterijima.
 • Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu.
 • Vlada TK prihvatila je izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu. Dokument je upućen u dalju skupštinsku proceduru.
 • Vlada TK donijela je pet odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 14.000 KM za Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, 8.000 KM JU Arhiv Tuzlanskog kantona, 42.000 KM za JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla, 106.000 KM za Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona te 15.000 KM JU Narodno pozorište Tuzla.
 • Vlada je danas odobrila 6.223 KM Udruženju Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za učešće Muhameda Numanovića, učenika srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona, u ekipi koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 8. Evropskoj olimpijadi iz fizike koje će se održati u Gruziji od 15. – 19. jula 2024.godine i za učešće na 54. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja će se održati u Iranu od 21. – 29. jula 2024. godine.
 • Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 4.600 KM Rukometnom klubu „Sloboda - Solana“ Tuzla kao novčana nagrada igračima i stručnom štabu za osvojenu titulu državnog prvaka generacije 2007/08 u sezoni 2023/2024, prema dostavljenom spisku igrača i stručnog štaba iz Zahtjeva Rukometnog kluba „ Sloboda - Solana“.
 • U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu, Vlada TK odobrila je 4.000 KM Udruženju traheotomiranih osoba Tuzla na ime refundacije troškova organizacije i realizacije 14. tuzlanske ORL škole, te 10.000 KM Kulturno umjetničkom društvu „Puračić“ za sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani ćaske“ Puračić.
 • Također, Vlada je odobrila usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ime finansijske pomoći za realizovanje Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa za JU Behram-begova medresa, Tuzla 6.049 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je odobrena dodjela jednokratne pomoći iz robnih rezervi Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla i JU Centar za socijalni rad Banovići.
 • Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju JP „Spreča“ d.d. za 2023. godinu.
 • Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.
 • Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u svrhu projekta „ArtLight Festival“ za Muzej istočne Bosne Tuzla u iznosu 1.800 KM, dodijeljenog od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke.
 • Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu. Predložena je izmjena i dopuna Programa rezultat je zahtjeva Ministarstva za kulturu sport i mlade za podršku manifestaciji ,,Premijera dokumentarnog filma radnog naziva ,,Operacija Smoluća - zločin bez kazne" u organizaciji Udruženja Pravde Sarajevo, te zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja za podršku obilježavanju 11. jula, u organizaciji Fondacije za obilježavanje 11. jula 1995. godine, godišnjice genocida, kao i raspoloživih sredstava na ekonomskom kodu ,,tekući transferi
 • neprofitnim organizacijama".
 • Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.
 • Vlada je prihvatila tekst Ugovora o smještaju u Kinderzukunft R W S (Fondacija Rudolf-Walther-Stiftung – Dječije selo mira Turija) Filijala BiH te ovlastila ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Ugovor.
 • Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem kantonalnog saobraćajnog inspektora na neodređeno vrijeme.
 • Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda iz budžeta u iznosu od 50.000 KM.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona na period od 4 godine, u sastavu Vesima Čičkušić predsjednik te članovi Emir Kavgić i Maid Halilčević.
 • Vlada je također donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za razrješenje mr.sc. Omera Zulića sa pozicije vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona počev od dana 09.06.2024. godine.
 • Daje se prethodna saglasnost na prijedlog o uspostavljanju radno - pravnog statusa mr.sc. Omeru Zuliću na poziciji direktora JU Arhiv TK, na osnovu presude Općinskog suda u Tuzli i presude Kantonalnog suda u Tuzli počev od 10.06.2024. godine a do isteka mandata dana 15.10.2024. godine u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je donijela i niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

19.6.2024. godine

 • TK Novosti

  • Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

   Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantonaUtvrđen prijedlog Zakona o oružju i municiji Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o oružju i municiji i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog Zakona...

  • Konferencija o zaštiti porodica sa djecom

   Konferencija o zaštiti porodica sa djecom  Kako bi dala preporuke i prijedloge kada je u pitanju zaštita porodice sa djecom jučer je održana stručna konferencija uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog...

  • Ured za borbu protiv korupcije objavio ažurirani registar imovine

   Ured za borbu protiv korupcije objavio ažurirani registar imovine- Podaci o imovini javnih dužnosnika dostupni javnosti - Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona objavio je ažurirani registar imovine na svojoj web stranici:...

  • Održan Info dan

   Održan Info dan- Sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija - Kako bi otklonili nedoumice i pojasnili same procedure apliciranja na javni poziv za dodjelu sredstava sportskim organizacijama u oblasti...

  • Ugovori za zapošljavanje branilca i njihovih porodica

   Ugovori za zapošljavanje branilca i njihovih porodica  - Za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije ove godine izdvojeno 2,7 miliona KM - Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas ugovore za...

  • Preporuke Ministarstvaza zaštitu stanovništva

   Preporuke Ministarstvaza zaštitu stanovništva  Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona uputili su preporuke za stanovništvo našeg kantona u vezi sa visokim temperaturama...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBTizi

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma