Održana 21. redovna sjednica Vlade TK

 

 • Javne i privatne ustanove predškolskog odgoja u istoj ravni

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Predškolski odgoj i obrazovanje. Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava na osnovu kojih će seizvršiti raspodjela sredstavau iznosu od 304.500 KMpredškolskim ustanovama. Sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkog materijala, općih sredstava i učila i investiciona ulaganja (rekonstrukciju, izgradnju i dogradnju). Kada je u pitanju raspodjelu sredstava za nabavku didaktičkog materijalajavnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave namijenjen je ukupan iznos od 40.990 KM a privatnim predškolskim ustanovama 19.010 KM.Raspodjela sredstava za nabavku općih sredstava sredstava za rad i učilavršit će se putem poziva zadostavu projektnih prijedloga, koji će biti dostavljen javnim predškolskim ustanovama ijedinicama lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu.Visina sredstava koja se dodjeljuju iznosimaksimalno 5.000 KM. Predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave koje nemaju
javnu predškolsku ustanovu mogu aplicirati sa po jednim projektom.

 

 • Dopuna sredstava za novčane pomoći penzionerima sa područja TK

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Mirsada Muhamedbegovića da potpiše Anex Sporazuma sa Federalnim zavodom PIO/MIO Mostaro načinu isplate jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Odlukom Vlade TK u junu je potpisan sporazum sa Federalnim Zavodom PIO/MIO o realizaciji jednokratne novčanepomoći. U toku realizacije Sporazuma utvrđeno je da za isplatu jednokratne novčane pomoći za sve
penzionere sa područja TK sa najnižom penzijom nedostaje 5.916,64 KM. Budući da će isplatajednokratne novčane pomoći biti izvršena oko 05.08., odnosno uz penziju za juli, promijenjeni su podaci o broju penzionera koji su dati prije donošenja navedene Odluke i Sporazuma. Prvobitno je bilo riječi o 35.466penzionera a u međuvremenu je taj broj povećan novim penzionerima koji su uvedeni u to pravo.
Vlada je također dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar
u iznosu od 5.916,64 KM za isplatu jednokratnenovčane pomoći u iznosu od po 100,00 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sanajnižom penzijom.


Ostale odluke

 • Vlada Tuzlanskogkantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanjeTuzlanskog kantona.
 • Vlada TK donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovimaosnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državneslužbe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici,uslovima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa. Primjena dosadašnje Uredbe pokazala je određene nedostatke u pogledu priznavanja radnog staža zanamještenike srednje odnosno više školske odnosno stručne spreme, a koje je neophodnootkloniti. Predloženim izmjenama i dopunama usklađuje se i ujednačava Uredba sapropisima koji regulišu predmetnu materiju na federalnom nivou.
 • Vlada je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći iz robnih rezervi i trajno oduzetih predmeta i roba. Riječ je o usklađivanju sa socijalno- ekonomskim potrebama i omogućavanje lakšeprimjene Pravilnika prilikom dodjele pomoći u naturi, odnosno prehrambenih ineprehrambenih artikala (roba iz robnih rezervi) kategorijama socijalno ugroženih građana,kao i licima, udruženjima, fondacijama i drugim pravnim licima sa područja Bosne iHercegovine. Novim Pravilnikom VladaTuzlanskog kantona nadležna za dodjelu jednokratne pomoći.
 • Vlada je donijela Odluku o unutrašnoj preraspodjeli Budžeta TK za 2022. godinu.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanjusocijalne potrebe za 2022. godinu kojeg jedonijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.
 • Vlada je donijela odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstavaBudžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica“ kao i Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u BudžetuTK za 2022. godinu "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih".
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o provođenju javnih nabavki radova na sanaciji i rehabilitaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona, JU Direkcija regionalnih cesta  TK. Vlada daje saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK da u saradnji sa jedinicama lokalne uprave i mjesne samouprave dogovore model realizacije projekata čija ponuđena vrijednost ponuda prelazi planirani iznos, na način da jedinice lokalne uprave i mjesne samouprave na sebe preuzmu obavezu finansiranja nedostajućih sredstava za predložene projekte, kako bi se projekti dovršili u cijelosti kako su i predloženi ili da se isti prilagode ponuđenim cijenama tako da se proporcionalno smanji dužina predložene dionice za sanaciju i rehabilitaciju na predloženim projektima kako bi se cijena radova uklopila u iznos osiguranih sredstava predviđenih za određeni projekat. Prema Zaključku prije realizacije obaveza jedinice lokalne uprave i mjesne samouprave dužne su uraditi prilagodbu projekata, te izraditi novi predmjer i predračun radova u skladu sa odabranim rješenjem.
 • Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Gradu Tuzla, kao učešće urješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje puta u Mjesnoj zajednici Simin Han“ u iznosu od 15.000 KM.
 • Vlada je dala saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Dom za djecu bezroditeljskog staranja Tuzla o izmjenama i dopunamaOdluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za period juli-decembar 2022. godine radnika uJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava finansijska sredstva Općini Čelić u ukupnom iznosu od 254.672,90 KM za implementaciju
 • projekta „Izgradnja zelene pijace“.
 • Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih nakanada u oblast vodoprivrede u 2022. godini.  
 • Vlada TK odobrila je usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, usvrhu realizacije Projekta „Podrška pravosuđu BiH - Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnogpravosuđa, faza 3”, za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona uiznosu od 18.328 KM, dodijeljene od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.
 • Vlada je donijela više odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - “Kapitalni izdaci sa korisnike budžetskih sredstava”.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu u toku rada zaposlenih budžetskih korisnika za juli 2022. godine.
 • Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška u oblasti kulture.
 • Vlada TK donijela jeOdluku o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton.
 • Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3.948 KM Udruženju ginekologa i perinatologaTuzlanskog kantona na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Prvog regionalnogsimpozija o prevenciji, dijagnostici i tretmanu premalignih promjena na grliću maternice,održanog u Tuzli od 05.05.2022 do 07.05.2022. godine.
 • Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 4.000 KM Muzičkom obrazovnom centru “Magnifico“ Živinice za sufinansiranjetroškova projekta „Omaž Morskom vuku“- Oliver Dragojević. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčani iznos od 25.000 KM Udruženju građana „Sevdah za mlade“ za sufinansiranje troškovaorganizacije manifestacije „Bajramski koncert“ u Tuzli.
 • Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 5.000 KM Kulturno- umjetničkom društvu „Rudar“ za sufinansiranje troškova projekta
 • „Internatinal Folk fest Skopje“.
 • Vlada je odobrila iznos od 500 KM Udruženju mladih „OBNOVA“ za sufinansiranje manifestacije „Devetitolerantni gulaš“.
 • Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji za 2022. godinu.
 • Vlada je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja – Kantonalna direkcija robnih rezervi za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove i poslove javnih nabavki.
 • Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona data je saglasnost zaprijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže do 6 mjeseci do okončanjaprocedure obaveznog javnog oglašavanja i neodređeno vrijeme i to
 • rukovodilac odjeljenja za opće i zajedničke poslove i premačica/higijeničar te
 • za prijem radnika na neodređeno vrijeme rukovodilac odjeljenja za opće i zajedničke poslove i spremačica/higijeničar.
 • Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa TK data je saglasnost za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to višeg referenta za računarsku i audiovizualnu tehniku i jednog namještenika, pomoćnog radnik< čistačicu –spremačicu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka sabolovanja a najduže do 3 godine.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanskikulturni centar Tuzlanskog kantona. Također je donijeta Odlukakojom se daje prethodna saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanskikulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanjuprijedloga za imenovanje Seada Muminovića, bachelor matematike i informatike, za direktora JU Bosanski kulturni centar TK na mandatni periodod 4 godine.
 • Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla kao i niz rješenja za razrješenje i privremeno imenovanje školskihodbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
 • Sa dnevnog reda je zbog usaglašavanja povučen materijal koji se tiče Standarda i normativa JU Centar za autizam “Meho Sadiković” Tuzla.


29.7.2022. godine

 • TK Novosti

  • Donorska mreža BiH - Darujmo nadu - Postani član!

   Donorska mreža BiH - Darujmo nadu - Postani član!Donorska mreža BiH je neprofitabilna organizacija osnovana sporazumom osnivača 2002. godine. Glavni cilj Donorske mreže BiH je edukacija stanovništva Bosne i Hercegovine o potrebi darivanja organa i...

  • Povodom Svjetskog dana učitelja promovirano 20 laureata

   Povodom Svjetskog dana učitelja promovirano 20 laureata  Nagrade za životno djelo danas je povodom Svjetskog dana učitelja dobilo 20 prosvjetnih radnika sa područja Tuzlanskog kantona. Svečana akademija koju su tim povodom organizirali Ministarstvo...

  • Dogovoreno povećanje satnice u zdravstvu

   Dogovoreno povećanje satnice u zdravstvu  Pregovarački timovi Vlade Tuzlanskog kantona i oba sindikata u zdravstvu Tuzlanskog kantona postigli su dogovor o povećanju neto satnice u zdravstvu. Na sastanku je također dogovoreno da počnu...

  • Obavještenje Gradske izborne komisije Tuzla

   Obavještenje Gradske izborne komisije Tuzla  Gradska izborna komisija Tuzla obavještava birače da će, u nedelju 2.10.2022. godine biračka mjesta biti otvorena za glasanje od 7,oo do 19,oo sati.Provjeru svog biračkog mjesta, birači mogu...

  • Vlada TK: Čestitka za 2. oktobra

   Vlada TK: Čestitka za 2. oktobraPovodom 2. oktobra – Dana oslobođenja Tuzle premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje je javnu čestitku u kojoj stoji:     „Drage Tuzlanke i Tuzlaci, Sretan vam 2. oktobar – Dan oslobođenja...

  • Vlada TK nagradila najbolje učenike i studente

   Vlada TK nagradila najbolje učenike i studente  Ugovore o dodjeli ukupno 169 stipendija nadarenim učenicima osnovnih škola i studentima sa područja Tuzlanskog kantona danas je sa učenicima potpisao ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović. Ovom...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 poliklinika irac

transturist2

centralno okt 2022

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz