Održana 41. redovna sjednica Vlade TK

 

 • Otklanjanje nedostataka u postojećem Zakonu o inspekcijama

Vlada je na 41. sjednici utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene postojeće zakonske regulative su višestruke. Između ostalog, zbog specifičnosti poslova veterinarske inspekcije, neophodno je da se u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, formira poseban inspektorat za veterinarstvo, te da se uredi njegova struktura. Osim toga, u navedenom periodu ukazala se potreba za izmjenama Zakona, a u cilju olakšanja rada kantonalnih inspektora na terenu, preciziranja pojedinih odredbi Zakona i popunjavanja pravnih praznina.

Vlada41

 • Raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje nije na zadovoljavajućem nivou

Vlada je prihvatila Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu. Uzevši u obzir sve oblike davalaštva krvi, u toku 2020. godine, volju za davanje krvi iskazalo je 12.195 osoba. Od tog broja njih 2.196 nisu ispunili kriterije za davanje krvi, tako da je krv dalo 9.999 osoba. Imajući u vidu navedeno može se reći da je raspoloživost krvi i lijekova od krvi je i dalje na nezadovoljavajućem nivou. Broj davaoca krvi kroz planski organizirane aktivnosti ne prati porast potreba za lijekovima proizvedenim iz ljudske krvi. Nedovoljno uključivanje stanovništva u planski organizirane akcije dovodi do povećane potrebe za tzv. ciljano-porodičnim davanjem krvi, kao i samoinicijativnim prijavljivanjem građana nakon javnih poziva. Ciljano- porodično davalaštvo otežava blagovremenu i adekvatnu pripremu i upotrebu krvi i lijekova od krvi, pogotovo u hitnim situacijama.
Indikativan je podatak da veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi iz privrednih društava ne daje krv iz razloga nerazumijevanja poslodavca za izostanak sa posla u vrijeme dana davanja krvi.
Također, ni obrazovne ustanove koje bi trebalo da su veliki rezervoar davalaštva krvi ne sudjeluju u zadovoljavajućem broju u pogledu obezbjeđenja krvi za liječenje građana Tuzlanskog kantona. Mali broj tzv. „privilegija“ koje imaju dobrovoljni davaoci krvi, a koje treba u umjerenim količinama biti obezbijeđeno od strane sistema vjerovatno je sa svoje strane dovelo do tzv. depresije u dobrovoljnom davalaštvu krvi. Realizacija planiranih akcija u što većem procentu se nameće kao imperativ, da bi se postigla konstantnost količine raspoloživih jedinica krvi, navodi se u Informaciji. U narednom periodu morat će se primjenjivati model kombiniranog, dobrovoljnog, planski organiziranog i ciljanog – porodičnog davalaštva krvi kako bi se pacijentima omogućilo potrebno transfuzijsko liječenje, jedan je od današnjih zaključaka.

Ostale odluke

 

 • Vlada je zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.08.2021.godine, te procjenom do kraja 2021. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima. Također, Zaključkom su Ministarstvu date i instrukcije u kojem smjeru da pristupi izradi rebalansa.
 • Također, Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli potpore iz budžeta FBiH. Radi se o pomoći Tuzlanskom kantonu u iznosu od 38.928.152,00 KM.
 • Vlada je jučer i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021.godinu, čime je osigurano 300.009,00 KM za potrebe nabavke specijalističke opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova TK. U skladu sa Programom Vlada je danas i odobrila 150.000,00 KM JU Muzej istočne Bosne Tuzla na ime građevinskih radova na započetoj rekonstrukciji dijela zgrade. Također, odobreno je i 8.500,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite na ime nabavke računarske opreme, kancelarijskog namještaja i računarskih licenci, kao i 3.300,00 KM Uredu premijera na ime nabavke opreme.
 • Vlada je jučer odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.  U svrhu projekta „Arheološka istraživanja lokaliteta Gradina u Tuzli“, za Muzej istočne Bosne Tuzla, 15.825,00 KM je donirao Grad Tuzla – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
 • S ciljem  osiguranja sredstava za subvencioniranje  prijevoza  učenika   Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 26.160,00 KM. S obzirom da novoizgrađeni školski objekat JU OŠ „Banovići Selo“ Banovići još nije u funkciji, nastava za učenike od I do IV razreda se organizuje u Područnoj školi Pribitkovići, dok se nastava za učenike od V do IX razreda organizuje u objektu JU OŠ „Treštenica“ Banovići. Današnjom internom preraspodjelom rashoda osigurana su sredstva za cjelokupne troškove prijevoza učenika.
 • Na jučer održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec septembar 2021. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena i da i u periodu jul – septembar iznosi 4.00 KM.
 • Vlada je imenovala Komisiju sa zadatkom da, shodno utvrđenim, uslovima i kriterijima, te postupku za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama“ za 2021. godinu, sačine prijedlog Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama.
 • Vlada je dala saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Ovim protokolom omogućit će se da Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik kao koncesionar i dužnik reprogramira obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za mrki ugalj sa 31.05.2021. godine u iznosu od 613.875,30 KM na period od 12 mjeseci.
 • Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
 • Na sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići.
 • Vlada je dala saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za upravni postupak, Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog saradnika za pravne poslove,  Ministarstvu zdravstva za prijem namještenika, višeg referenta – tehničkog sekretara na neodređeno vrijeme, te Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za prijem višeg referenta, tehničkog sekretara na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem jednog bibliotekara - informatora u Opštoj čitaonici u Službi za rad s korisnicima bibliotečkih usluga i promotivne aktivnosti i jedne spremačice u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.
 • U okviru kadrovskih pitanja  Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, dala prethodnu saglasnost za prijevremeno razrješenje direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ i prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“. Data je i saglasnost za imenovanje Zlatka Ledića na poziciju direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.
 • Također, Vlada je donijela Rješenje o prijemu i postavljenju Zdenke Marijanović na poziciju sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Postavljeni državni službenik preuzima dužnost Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih  organa  polaganjem  zakletve  vjernosti  pred  premijerom  Kantona. Vlada je danas dala saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za razrješenje trenutnog direktora Javne ustanove, te za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Saglasnosti su date i na odluke Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla o razrješenju trenutnog vršioca dužnosti direktora i imenovanju novih vršioca dužnosti direktora i vršilaca dužnosti izvršnih direktora ovog javnog preduzeća.

Odjeljenje za informisanje
21.9.2021. godine

 • TK Novosti

  • Podrška radu i aktivnostima Hrvatskog doma

   Podrška radu i aktivnostima Hrvatskog doma  Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović primili su jučer u posjetu predstavnike Hrvatskog doma Petra Matanovića i Zlatka Kovačevića. Ovom...

  • Održana 44. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 44. redovna sjednica Vlade TK  Milion KM za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine U skladu sa nedavno donesenim Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito...

  • Brigu o mentalnom zdravlju učiniti dostupnom svima

   Brigu o mentalnom zdravlju učiniti dostupnom svima  Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić pridružio se obilježavanju Dana mentalnog zdravlja koje je upriličilo Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK...

  • Denis Zvizdić u posjeti TK

   Denis Zvizdić u posjeti TK- Zvizdić pohvalio transparentnost rada Vlade TK i pružio podršku putnoj deblokadi TK - Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić primio je jučer u posjetu predsjedavajućeg Predstavničkog doma...

  • Ambasadorica Francuske u BiH u TK

   Ambasadorica Francuske u BiH u TK  Premijer Hodžić i ambasadorica Francuske u BiH, Nj.E. Christine Toudic usaglasili saradnju u oblasti kulture i ekonomije Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić sastao se sa  Ambasadoricom...

  • Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK

   Održana 26. vanredna sjednica Vlade TK  Rebalansom Vlada osigurala više sredstava za razvoj i socijalne programe Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Prijedlog Izmjena...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 poliklinika irac

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

medex farm2

lovic

piemonte1

srce za djecu

golden jan 2021 2

cydonia2
vlada tk1