Održana konstituirajuća sjednica Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju


Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju Tuzlanskog kantona održao je danas konstituirajuću sjedicu u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK. Radi se o stručnom i savjetodavnom tijelu, koje je nedavno, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu imenovala Vlada TK, u sistemu naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja, a čine ga osam predstavnika naučnih radnika i jedan predstavnik privrede.

Savjetnauka


Za predsjednika ovog savjetodavnog tijela izabran je Vedad Pašić, a ostali članovi, predstavnici naučnih radnika su Bahrija Umihanić, Jasmina Husanović, Dženeta Omerdić, Alma Dizdarević, Midhat Jašić, Nermin Sarajlić, Nijaz Tihić, te Senad Karić, predstavnik privrede.
Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju će pratiti stanje i razvoj naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja  u Kantonu i predlagati mjere za njihovo unaprjeđenje, davati preporuke s ciljem razvoja naučnoistraživačke infrastrukture i obuke nove generacije naučnika.
Ovo savjetodavno tijelo će predlagati i mjere za afirmaciju i napredovanje naučnoistraživačkog kadra i rada, kao i način finansiranja naučnoistraživačkog rada.
„Očekivanja  Vlade TK i resornog ministarstva u tom kontekstu su zaista velika. Smatramo da imenovanjem Savjeta  sistem naučnoistraživačke djelatnosti i rada izdižemo na viši nivo, a također  smatramo da ćemo u narednom period imati priliku da implementiramo sve one stvari, koje su zakonom propisane kao nadležnosti Savjeta i kao nadležnosti Vlade TK i resornog ministarstva” ,izjavio je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku Fuad Mešanović.
On je dodao da Savjet za nauku i tehnologiju kao stručno i savjetodavno tijelo Vlade TK sa svojim nadležnostima propisanim legislativom predstavlja implementaciji Zakona o naučnoistraživačkom radu.
Predsjednik Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju Vedad Pašić kazao je da je osnovni cilj ovog tijela da bude savjetodavno Valdi TK i ministarstvu obrazovanja i nauke TK u svim aspektima koji se tiču razvoja nauke i tehnologije, Kojima se, kako je naveo zadnjih godina nije posvećivala pažnja.
“Ono na čemu ćemo raditi je veće ulaganje u istraživanja naših vrhunskih istraživača, mzatim ladih istraživača, te poticanje mladih ljudi da se bavi naukom, jer svaki novac koji se uloži u nauku  naučnoistraživački rad se vraća dugovorčno 20 puta  više” naglašava Pašić.
Također, Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju predlagat će naučnoistraživačke projekte od interesa za Kanton, kao i projekte za jačanje kapaciteta I poboljšanja uslova istraživanja I razvoja, te davati prethodno mišljenje na podzakonske propise.

Odjeljenje za informisanje
12.9.2021. godine